کانون پرورش فکری جوانان
کانون
در سومین نشست بنیاد نخبگان فارس  و اداره سمپاد آموزش و پرورش با کانون پرورش فکری فارس فاز عملیاتی برنامه های هدایتی شهاب مورد برنامه ریزی قرار گرفت. در این نشست که مورخ 99/10/28 و با حضور جناب آقایان کامرانی ...
توسط
تومان