مشوق تحصیلی
۲۰۲۱۰۹۰۴_۰۹۲۵۴۴
به همت خانواده زنده یاد پروفسور بهبودیان استاد فقید گروه آمار دانشگاه شیراز  جایزه ای به نام  ایشان در حوزه دانش آموزی با موضوع ریاضی و آمار اختصاص یافت. کمیته جوایز دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس از سال ...
توسط
تومان