مجمع، مجمع خیران، مجمع خیران نخبه پرور فارس، جایزه علمی، پروفسور سپاسخواه، مهندسی آب
ghhhh
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور کرامت اله ایزد پناه (از اساتید دانشگاه شیراز در زمینه بیماری شناسی گیاهی) در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری، برگزیده سومین جایزه این ...
Dr.Sepaskhah
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه چهارمین جایزه پروفسور سپاسخواه در زمینه ایده های نوآورانه و اجرا شده و پژوهش های کاربردی در زمینه کاهش مصرف آب در کشاورزی و... در تاریخ 11 مرداد ...
توسط
تومان