ارزیابی دانش آموزان مرودشت
e891c736-23e4-4be5-99ee-fb26712812de
به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در راستای اجرای برنامه‌های هدایتی شهاب، کارشناسان حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان فارس با نظارت بنیاد نخبگان استان در تاریخ 13 اسفندماه 99 به ارزیابی منتخبان برنامه ملی شهاب شهرستان ...
توسط
تومان