اداره کل پرورشی آموزش و پرورش
نشست تخصصی با معاون  اداره کل پرورشی آموزش و پرورش استان فارس در جهت پیشبرد اهداف هدایتی برنامه ملی شهاب
واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس از اعلام آمادگی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس به منظور همکاری با برنامه ملی شهاب در سطح استان گزارش داد. در این نشست تخصصی که مورخ 99/11/06 با حضور ...
توسط
تومان