به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور استان فارس در وبیناری که جهت توجیه ۷۶ تن از مدیران دبیرستان‌ها، راهبران و کارشناسان آموزش متوسطه ناحیه ۲ توسط معاونت آموزش متوسطه این ناحیه در تاریخ 99/10/3 برگزار گردید. مسئول واحد دانش‌آموزی مجمع به ارائه گزارشی از فعالیت‌های مجمع خیران نخبه پرور استان در زمینه هدایت دانش‌آموزان منتخب شهاب پرداختند. ایشان فعالیت های سه ساله مجمع در این خصوص را تشریح نموده و برنامه پیشنهادی مجمع برای هدایت دانش آموزان در سال تحصیلی جاری را که با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طراحی شده است را توضیح دادند. در پایان نیز به سوالات حاضران در وبینار پاسخ داده شد.