با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس و پیگیری واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس، ارزیابی دانش آموزان شهرستان آباده در سه حوزه استعدادی کلامی، هنری و فضایی در صبح 99/9/26 انجام گرفت. این فعالیت در ابتدا با تلاش معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش آباده کلید خورد که طی تشکیل کارگروهی به معرفی ۹۰ نفر در هوش هنری، ۸۰ نفر در هوش کلامی و ۵۰ نفر در هوش فضایی بر مبنای نتایج سه ساله حاصل از شناسایی در برنامه ملی شهاب پرداختند. سپس ضمن برنامه ریزی مناسب و رعایت دستورات بهداشتی ارزیابی در ۳ مدرسه جداگانه توسط کارشناسان متخصص حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام گرفت.

کیفیت دانش آموزان شرکت کننده بسیار مناسب بود و رضایت کامل از ارزیابی در اجرا نیز حاصل شد. انشاالله بر مبنای این ارزیابی، هدایت و توانمندسازی دانش آموزان منتخب در شاخه های مربوطه توسط مدرسین حوزه هنری انجام خواهد گرفت. لازم به یاد آوری است که تعداد شرکت کنندگان حاضر در ارزیابی مجموعه ۱۸۰ نفر بودند.