عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه فرهنگی ناسوتی فرد شیراز   

 


در راستای تحقق چشم انداز افق حمایت از مستعدان استان فارس و نیز ایجاد و گسترش فضای همفکری و همکاری فی مابین، مجمع خیران نخبه پرور استان فارس و موسسه فرهنگی ناسوتی فرد شیراز جهت تحقق برخی از اهداف ذکر شده در اساسنامه های هر دو مجموعه به منظور حمایت از برنامه های زیر در سطح استان فارس به همکاری خواهند پرداخت:
الف- اعطای بورس تحصیلی به دانش آموزان مستعد شناسایی شده؛
ب- برگزاری برنامه های توانمندسازی ویژه دانش آموزان مستعد شناسایی شده؛
ج- حمایت از فعالیت های پژوهشسراهای دانش آموزی در مناطق محروم؛
د- اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان مستعد شناسایی شده؛
و- تعریف و اعطای جایزه به برگزیدگان حوزه های ایده پردازی، کارآفرینی و نوارزش آفرینی؛
ه- سرمایه گذاری در طرح های کسب و کار نوپا با محوریت های مورد توافق طرفین؛