حمایت از پژوهش سراهای دانش آموزی استان فارس


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، یکی از زمینه‌های فعالیت این مجمع، "حمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت مستعدان و نخبگان در استان" می باشد که با توجه به این موضوع از ابتدای تشکیل مجمع، پیگیری‌های متعددی در این خصوص در حوزه تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی، به عنوان مهمترین بستر رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در استان انجام گرفته است.

این اقدامات در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تعریف شده است که تاکنون در بخش نرم افزاری با برگزاری 4 دوره تربیت مربی خلاقیت و نوآوری در سطح استان فارس، حداقل 90 معلم در زمینه آموزش مفاهیم خلاقیت و نوآوری به دانش آموزان در بستر پژوهش سراها، توانمند شده‌اند و در بخش سخت افزاری نیز با تأمین امکانات مورد نیاز پژوهش سراها از جمله تجهیزات، کتب و لوازم آزمایشگاهی و... به ارزش یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال با کمک خيران نیک اندیش اقداماتی صورت پذیرفته است.