فراخوان جایزه علمی دکتر کرامت اله ایزد پناه بر روی سایت مجمع خیران نخبه پرور فارس  به نشانی www.shiraz-feca.ir  قرار گرفت. دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دانشگاه های سراسر کشور که در زمینه بیماری شناسی گیاهی، دارای پژوهش های کاربردی موثر یا انتشارات علمی معتبر در سطح ملی یا بین المللی باشند، می توانند با مراجعه به سایت مجمع خیران نخبه پرور فارس نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.