به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، روز پنجشنبه 7 آذرماه 98 دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب سال 98-97 از ناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز، به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و با همکاری حوزه هنری فارس و اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این ارزیابی دانش آموزان در 3 حوزه استعداد کلامی، استعداد فضایی و استعداد هنری شرکت کردند که استعداد هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، موسیقی، و نمایش بود.

این دانش آموزان که در سه سال چهارم، پنجم و ششم توسط معلمان دوره ابتدایی شان رصد و انتخاب شده بودند، مجددا در این مرحله توسط این مجمع ارزیابی شدند تا منتخبین این دوره، در دوره های آموزشی آتی که توسط مجمع خیرین نخبه پرور و با همکاری حوزه هنری فارس برگزار خواهد شد، شرکت کنند.