به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، اولین جلسه کارگروه جایزه علمی دکتر ملک زاده در تاریخ 24 شهریور در دفتر ریاست  مجمع خیران نخبه پرور فارس، تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور دکتر سید رضا تقوی به عنوان نماینده ی دکتر ملک زاده، دکتر سید معصوم معصوم پور به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و دکتر محمد رضا فتاحی به نمایندگی از مجمع برگزار گردید، دکتر شریف مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور فارس به معرفی این مجمع و فعالیت های انجام شده تا کنون از جمله جوایز علمی و تکریم های انجام شده پرداخت.

مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور فارس با اشاره به شرایط ثبت نام متقاضیان در این جایزه گفت: این جایزه به دانش آموختگان و دانشجویان برگزیده مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی شیراز که دارای اثرگذاری آموزشی، پژوهشی، درمانی یا کارآفرینی در زمینه بیماری های گوارش و کبد می باشند اهدا خواهد شد. شایان ذکر است فراخوان ثبت نام متقاضیان برای این جایزه به زودی از طریق سایت مجمع خیران نخبه پرور فارس به نشانی www.shiraz-feca.ir اعلام خواهد شد.