پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی مجمع خیران نخبه پرور فارس، از میان شرکت کنندگان در مرحله دوم، 23 نفر به واسطه موفقیت در انجام پروژه های مرحله دوم به مرحله سوم راه یافتند.
در مرحله سوم که در 12 مهرماه 97 برگزار شد، 23 نفر برگزیده مرحله دوم در حضور هیأت داوران به دفاع از پروژه های خود پرداخته و از این طریق با نظر داوران محترم برگزیدگان به مرحله پایانی برنامه مشخص شدند.
در مرحله سوم مدرسه بهاره مذکور، دانش آموزان در برابر هیئت داوران متشکل از استعدادهای برتر استان به دفاع از پروژه های خویش به صورت انفرادی و گروهی (در صورت نگارش پروپوزال علمی) پرداختند. برای این کار دانش آموزان شرکت کننده در بخش پروپوزال پژوهشی و کتابخوانی 10 دقیقه فرصت داشتند تا کار خود را ارائه کرده و در 15 تا 20 دقیقه پس از آن به پاسخ گویی به سوالات مطرح شده بپردازند. در بخش ادبی نیز دانش آموزان فرصت داشتند تا براساس سوژه مشخص شده توسط داوران اثر مورد نظر را آماده نموده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند. هیئت داوران شرکت کننده در این بخش از تخصص های گوناگون انتخاب گردید تا توانایی دانش آموزان در برخورد با نگاه های غیر تخصصی سنجیده شود. به طور کلی تسلط در ارائه، انتقال مفهوم، امانت داری علمی و ادبی و چگونگی پاسخگویی به سوالات از جمله معیارهای مطرح شده در داوری بودند. پس از پایان جلسه داوری طرح های برگزیده به شرح زیر معرفی گردیدند.
برگزیدگان پس از دریافت آموزش های تکمیلی مرتبط با حوزه کار خود، تحت مشاورت دوست علمی در مدت 4 تا 6 ماه به کار بر روی پروژه های خود خواهند پرداخت.