به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در راستای برگزاری برنامه های هدایتی دانش آموزان سال هفتم تحت حمایت این مجمع، دومین کارگاه هوش هنری روز پنج شنبه مورخ 14 تیر 1397 با حضور دانش آموزان منتخب در حوزه هوش هنری در محل بنیاد نخبگان فارس برگزار گردید.

در این کارگاه که با هدف آشنایی با مبانی تاریخ و فلسفه هنر برگزار شد، جناب آقای کیا مباحث فلسفه هنر شرق و غرب، ویژگی های بنیادین هنر، نحوه ارتباط هنر با مخاطب، هنر اجتماعی، هنر جامع گرا، نقد دو نمونه از آثار هنری جامع گرا را آموزش دادند.

همچنین در پایان کارگاه جلسه پرسش و پاسخ در ارتباط با مباحث این کارگاه و کارگاه اول هوش هنری برگزار شد.