به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در راستای برگزاری برنامه های هدایتی دانش آموزان سال هفتم تحت حمایت این مجمع، اولین کارگاه هوش فضایی روز جمعه مورخ 7 اردیبهشت 1397 در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برگزار گردید.

این کارگاه در دو بخش برگزار گردید، در بخش اول آقای میهمی دانش آموزان را با مفهوم مشاهده آشنا کردند، سپس دانش آموزان در فعالیت های عملی به مشاهدات مربوط به محیط پیرامون خویش پرداختند. در بخش دوم آقای عباس پور به صورت مقدماتی مفاهیم مرتبط با هنر و هنرهای تجسمی را آموزش دادند. لازم به ذکر است، هر دو مدرس به صورت افتخاری به دانش آموزان آموزش دادند.

همچنین در پایان کارگاه دو تکلیف برای دانش آموزان در نظر گرفته و مقرر شد تا تاریخ 10 خرداد ماه تکلیف های خود را تحویل دهند.