به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، برای اولین بار در کشور، آزمایشگاه روانشناسی شناخت، انگیزش و هیجان با حمایت مالی شرکت فرآورده های لبنی رامک و همکاری و حمایت مجمع خیران نخبه پرور فارس و دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز، راه اندازی می گردد.

در سالهای اخیر آزمایشگاههای روانشناسی در ایران عموما بر محور علوم شناختی و اعصاب شکل گرفته اند و ضرورت تأسیس یک آزمایشگاه روانشناسی مساله محور در دانشگاه شیراز بر اساس نیازهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی بخش روانشناسی تربیتی به شدت احساس می شد.

بر این مبنا، آزمایشگاه شناخت، انگیزش و هیجان دانشگاه شیراز در بخش روانشناسی تربیتی و با هدف گسترش مطالعات روانشناسی آزمایشی، ایجاد ابزارهای سنجش جدید و پاسخگویی به سؤالات اساسی جامعه تأسیس می گردد.