به نقل از روابط عمومی مجمع خیران نخبه ­پرور فارس، خانم رقیه مهیا یکی از خیران شیرازی، مبلغ 50،000،000 ریال برای نخبه پروری و توانمندسازی استعدادهای برتر به مجمع خیران نخبه پرور فارس اهداء نمودند.