موفقیت شهرستان خنج در اجرای برنامه های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس

موفقیت شهرستان خنج در اجرای برنامه های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، به منظور پیگیری برنامه‌های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس، رئیس، معاون و کارشناس ارشد بنیاد نخبگان روز چهارشنبه اول دی ماه سال جاری ضمن شرکت در شورای آموزش و پرورش شهرستان که با حضور فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، تنی چند از خیران نیک اندیش، روسای شوراهای شهر و شهرستان، رئیس و معاونین آموزش و پرورش و مسئولین موسسه مردم نهاد احسان شهرستان تشکیل گردید، رئیس بنیاد فارس و مدیر عامل مجمع با اظهار خوشوقتی از انجام موفقیت آمیز برنامه های متنوع بنیاد و مجمع که با همکاری با موسسه مردم نهاد احسان ظرف سه سال گذشته در شهرستان خنج به اجرا درآمده است،ضمن تشکر از تمام مسئولین شهرستان تقاضا نمود که همکاری خود را با این موسسه به طور مستمر ادامه داده تا در آینده شاهد موفقیت های بیشتری در این شهرستان باشیم.
شایان ذکر است که موسسه خیریه و خدمات اجتماعی احسان نقش دفتر نمایندگی مجمع خیران نخبه پرور را در آن شهرستان ایفا نموده و یکی از ساختمان های خود را ویژه این برنامه ها اختصاص داده است.

توسط
تومان