حامیان مجمع نخبه پرور فارس

حامیان حقیقی

آقای احمد غلامی

دکتر بیژن ربیعی شیراز

دکتر حبیب فیروزآبادی

دکتر حسن سهراب پور

مهندس حسن ممتحن

مهندس محمدعلی نوشاد

دکتر علیرضا سپاسخواه

دکتر فتاح پیرویان

دکتر فریدون مهبودی

دکتر کرامت اله ایزدپناه

مهندس فریدون فرقانی

مهندس محمد دوانی

دکتر ناصر ایران پور

خانم شهناز رحمانیان

آقای علی اکبر جویبار

آقای علی محمد حسام

خانم مژگان انجوی

مهندس عبدالعزیز تصور

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

دکتر محمد حسن اسمعیلی

دکتر مرتضی خوشخوی زهتاب

حامیان حقوقی

شرکت فرش ذوالانواری

شرکت رامک

موسسه فرهنگی ناسوتی فرد شیراز

شرکت زردبند

موسسه خیریه پارسیان عابد

حامیان معنوی

توسط
تومان