جایزه تحصیلی و توانمندسازی زنده یاد دکتر جواد بهبودیان

مشوق تحصیلی در قالب تسهیلات پرورش استعداد ریاضی و آمار

سه مشوق تحصیلی در دوره دوم ابتدایی

سه مشوق تحصیلی در متوسطه اول 

چهار مشوق تحصیلی در متوسطه دوم

 برای یک سال تحصیلی .
واجدین شرایط مطابق ضوابط توسط معاونت های ابتدایی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان جهت تعیین افراد برتر به مجمع معرفی خواهند شد.
مرحوم دکتر جواد بهبودیان از اساتید شاخص علم آمار کشور در دانشگاه شیراز عضو وابسته فرهنگستان علوم کشور بودند که نزدیک به نیم قرن مجدانه در راه اعتلای جامعه ریاضی کشور و تربیت نسل جوان تلاش کردند.
 
 
 
توسط
تومان