امضا تفاهم نامه همکاری با پویش بانوان استاد دانشگاه شیراز، پشتیبان توانمندسازی دانشجویان

پویش بانوان دانشگاه شیراز

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با هدف توسعه و نظام مند کردن برنامه شناسایی، هدایت و توانمندسازی دانشجویان مستعد در مجمع خیران نخبه پرور فارس، تفاهم نامه همکاری با پویش بانوان استاد دانشگاه شیراز، پشتیبان توانمندسازی دانشجویان امضا شد.
براساس این تفاهم فرایند مربوط به شناسایی دانشجویان مستعد در مجمع و هدایت و توانمندسازی ایشان، در قالب برنامه های متنوع، از این به بعد با همکاری و همراهی این پویش برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است پویش بانوان استاد دانشگاه شیراز، پشتیبان توانمندسازی دانشجویان به همت جمعی از اعضا نیک اندیش هیات علمی دانشگاه شیراز، با هدف حمایت از دانشجویان مستعد آسیب پذیر دانشگاه های استان از دو سال پیش فعالیت خود را در دانشگاه شیراز آغاز نموده اند.

توسط
تومان