اعضای هیأت مدیره

حجه السلام سید محی الدین طاهری موسوی

رئیس هیأت مدیره

آقای دکتر حبیب شریف

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای دکتر پنجه شاهین

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

خزانه دار و عضو هیأت مدیره

آقای دکتر ایمانیه

عضو هیأت مدیره (عضو اصلی)

مهندس حبیب زاده

عضو هیأت مدیره و عضو علی البدل

مهندس عبدالعلی شمس

عضو هیأت مدیره و عضو علی البدل
توسط
تومان