اساسنامه مجمع خیران

فصل اول

مجمع عمومی اعضا
کلیات و اهداف:

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیران نخبه‌‌پرور فارس است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” مجمع ” نامیده می‌شود.

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های مجمع غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

محدوده فعالیت مجمع درسطح استان فارس  است.

محل: مرکز اصلی مجمع در استان فارس – شهرستان شیراز به نشانی: شیراز – بلوار شهید چمران – بلوار شاهد – بنیاد نخبگان استان فارس واقع است.

تابعیت: مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.

هیأت موسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌‌اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

اهداف مجمع عبارتند از:

الف: کلیات

۱- پشتیبانی از کشف، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و سرآمد در راستای رشد و بالندگی سرمایه‌‌های خدادادی و ملی.

۲- هدایت و حمایت از استعدادهای برتر برای ایجاد فرصت‌‌های رشد و حضور فعال آنان در جامعه

۳- ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی، تقویت تعلق ملی و استانی و مسئولیت پذیری میان نخبگان و استعدادهای برتر در راستای برآوردن انتظارات جامعه از آن

۴- تلاش در جهت نهادینه‌‌کردن جریان تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی در جامعه به دست نخبگان.

۵- بستر سازی در جهت رفع نیازهای نخبگان و استعدادهای برتر استان.

ب: روش اجرای اهداف:

۱- پشتیبانی از چرخه تبدیل علم به ثروت در قالب تجاری‌‌سازی ایده‌‌ها و دستاوردهای جوانان و نوجوانان.

۲- برنامه‌‌ریزی برای بهره‌‌گیری صحیح از ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی در زمینه کمک و مشارکت مردمی در امور نخبگان، جمعیت‌‌های نخبگانی و نخبه‌‌پروری.

۳- گسترش ارتباطات مردمی، نهادها، موسسات دولتی و غیر دولتی، مراکز مرتبط با استعدادهای درخشان. ۴- شناسایی و سامان‌‌دهی خیران در راستای اهداف مجمع.

۴- تلاش جهت گسترش فرهنگ نخبه‌‌پروری، حمایت و تکریم از نخبگان.

۵- ایجاد زمینه اشتغال مناسب استعدادهای برتر و نخبگان.

تبصره: مجمع مکلف به رعایت سیاست‌‌‌‌ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان و ارتباط و هماهنگی با بنیاد نخبگان استانی است.

افراد صرفاً عضو مجمع عمومی می توانند باشند و مجمع غیر از آن عضوی ندارد. در شروع کار اعضای مجمع عمومی را هیأت مؤسس تعیین می‌کنند و پس از آن به هر تعداد با تایید مجمع عمومی به شرح زیر قابل افزایش است.

تبصره۱) عضویت در مجمع خیران افتخاری و غیرانتفاعی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیر در زمینه نخبه‌پروری است.

انواع عضویت:

الف: عضو پیوسته: کلیه اشخاص دارای شرایط زیر پس از معرفی ۲ نفر از اعضای مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی به عنوان عضو پیوسته به عضویت مجمع در خواهند آمد.
• اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران
• قبول شرایط اساسنامه
• حسن شهرت و علاقه‌ مند به تلاش در جهت فعالیت‌های خیریه و یا دارای سوابق علمی، فرهنگی و اجتماعی برجسته

تبصره۲) خروج اعضا از مجمع خیران اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد، می‌بایست مراحل عضوگیری را مجدد به انجام رسانند.
تبصره۳) عدم حضور غیر موجه در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیرمتوالی مجمع عمومی به معنای انصراف تلقی می‌گردد.
تبصره۴) اخراج اعضا از مجمع خیران به علت از دست دادن شرایط عضویت منوط به پیشنهاد یک سوم از اعضای هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

ب: سایر افرادی که عضو پیوسته نبوده، به شرط داشتن شرایط بند ۱ و ۲ بند الف همین ماده به تشخیص هیأت مدیره عضو افتخاری مجمع خواهند شد. اعضای افتخاری عضو مجمع عمومی نیستند.

 

فصل دوم

انواع عضویت : عضو مجمع عمومی
ساختار:

ارکان مجمع عبـارتنـد از   ۱- مجمـع عمـومـی   ۲- هیأت مـدیـره   ۳- بازرس 

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

          ۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

          ۲-  تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

          ۳-  انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف به علاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می‌باشد و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌‌العاده تشکیل می‌گردد .

مجمع عمومی عادی سالانه در شهریور ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل شده و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل شده و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲: مجمع عمومـــی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیـــره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضا  (در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس (ها) ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر‌ الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه خبر جنوب می‌باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی:

۱-   انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

۲-    استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)

۳-   تعیین خط مشی کلی مجمع

۴-    بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

۵-    تصویب ترازنامه و بودجه مجمع

۶-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها

۷-    عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان

۸-    تعیین حق عضویت

۹-   تصویب انتشار نشریه

مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-  با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس.

۲-  با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

۳-  تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.

۴-  تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :

۱-  تصویب تغییرات اساسنامه و ارسال نسخه اصلاح شده به مراجع ذیربط برای تأیید

۲-  بررسی و تصویب یا رد انحلال

۳-  تغییر در میزان سرمایه

۴-  انحلال قبل از موعد

۵-  هرگونه تغییر در ماهیت

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصره ۳: مجامع عمومی عادی، عادی فوق‌العاده و فوق‌العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می‌شود.

هیأت مدیره:

مجمع دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی ‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری ‌است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره ۳: دعوت از اعضای هیأت مدیره می‌بایست حداقل ۳ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

تبصره۴: اعضای هیأت مدیره موسسه باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: حسن شهرت و مراتب امانت و اخلاق را دارا باشند.

ب: دست کم یک سوم اعضای هیأت مدیره دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا و آشنا به امور مرتبط با حوزه فعالیت موسسه باشند.

در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی‌ البدل برای مدت باقی‌مانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرســی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقی‌مانده اعضا برگزار خواهد شد.

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی ۱ بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد .

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده به موجب آیین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آن‌ها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت‌ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲: مدیر عامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی. 
تبصره ۳: هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۴: هیأت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره۲: هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری مجمع تا مبلغ (در آیین نامه مالی مجمع تعیین خواهد شد) ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

مجمع دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی ‌البدل می‌باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

اشخاص ذیل نمی‌توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند
۲- مدیران و مدیر عامل مجمع

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

۱-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۲-  مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳-  گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴-  اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند

۵-  سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید .

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضاء دارد .

تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود .

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می ‌باشد :

۱-  نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-  استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره

۳-  نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر مجمع

۴-  اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد

۵-  ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

۶-  تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی

۷-  تهیه پیش‌نویس آیین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره

۸-  نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

۹-  پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

۱۰-  انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می‌شود .

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم

بودجه و مواد متفرقه:

بودجه مجمع از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی، خارجی، دولتی و یا غیردولتی

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین‌نامه

ت) حق عضویت در سازمان

مجمع مکلف است درآمد و هزینه‌ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید مجمع موظف به ارائه آن است.

تبصره ۱: هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک‌های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه‌ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره ۲: سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می‌شود.

تبصره ۳: مکاتبات رسمی مجمع با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره‌های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

مجمع دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

انحلال: در صورت انحلال مجمع، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲: تصفیه امور مربوط به مجمع بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.

تبصره ۴: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

چنانچه فعالیت‌های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۲۶ فروردین ماه مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

توسط
تومان